Tuesday, May 21, 2013

#

މީހުން ދެކެ ރުޅިއައުމުގައި ޢަދުލުވެރިވުން: ޑރ. ޝަހީމް

މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ ﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅު އެދިގެންނެވެ. އެއިލާހުގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ އެކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ކުރާނޭ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެއެވެ.

އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޢަދުލުވެރިކަން ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ބުނާ ބަހުގައި ވެސް ޢަދުލުވެރި ވާންޖެހޭ ފަދައިންނެވެ. ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ މެދު ވެސް ޙައްޤު ބަސް ބުނަންޖެހޭނެއެވެ. ދީނަށް އުޅުމަކީ އެއީއެވެ.

މީހުންނަށް ލޯބިކުރުމާއި އިޙުތިރާމް ކުރުމާއި ރުޅިއައުމާއި މިކަން ކަން ވެސް ބިނާ ވަނީ މި ހަމަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މީހަކީ ތެދުވެރި މީީހެއްނަމަ އަދި ﷲ އަންގަވާފައިވާ ގޮތައް ކަންތައް ކުރާ މީހެއްނަމަ އެމީހަކު ދެކެ ލޯބިވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ކިތައްމެ ބޮޑު މުއްސަންޖަކަސް އަދި ނިކަމެއްޗަކަށް ވިޔަސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތިއެވެ.
މީހަކީ އެއީ ނުރަނގަޅު މީހަކަށް ވެފައި ނަމަވެސް ނަމަވެސް އެއީ މުސްލިމެއް ނަމަ ރަނގަޅަށް ހުރި ކަންކަމުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް އެމީހާ އާ ގުޅުން ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް އިޞްލާޙު ކުރުމުގައި ކެތްތެރި ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިއީ އިސްލާމްދީން ދައްކަވާފައިވާ މަގެވެ. އެމީހަކު މުޖުތަމަޢުން ބާކީ ކޮށް، ކާފަރުކޮށް ގުޅުން ކަނޑާލާ ކަން ދީން އަންގަވާފައި ނެތެވެ.

އިންސާނުން ގޯސްވުމުން އެމީހުން ދެކެ އަންނަ ރުޅިން އެމީހުން ނަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނަން ނުވާ ޒާތުގެ ބަސްތައް ބުނެ އެމީހުންނަށް ވުރެ ދަށުދަރަޖައަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެއްޓިގެންނުވާނެއެވެ. އަދި އެބައެއްގެ ގައިގައި ނެތް ސިފައެއްގެ ވާހަކަ ބުނެވިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. ހާމަ ކުރަންޖެހޭނީ ޙަޤީޤަތެވެ. މަޤުޞަދަކަށް ވާންވާނީ އިޞްލާޙު ކުރުމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ނަށް ﷲ އަންގަވަނީ ހެޔޮކަންކަމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ. ނުބައި ކަންކަމުގައި އެހީތެރި ނުވުމަށެވެ. ޚިލާފުވެ ދެކޮޅުވެރި ވުމަކަށް ނޫނެވެ. މިގޮތައް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލު ކޮށްފި ނަމަ މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަ ޖެހުން ޤާއިމު ވެގެންދާނެއެވެ.

= މިލިޔުމަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެޔާސް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ލިޔުއްވާފައިވާ "ދީނާއި ދުނިޔެ 03" އިން ނަގާފައިވާ މަޒުމޫނެކެވެ. މިފޮތަކީ ޗާޕްވެގެން ނުކުމެފައިވާ ފޮތެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އުސްތާޛު ޝަހީމް އަޅުގަނޑަށް މިފޮތުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ ހަދިޔާ ކުރެއްވީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ.=

No comments:

Post a Comment