Thursday, April 17, 2014

#

ޤަތުލް ނުވަތަ މާރޑަރ އަކީ ކޮބާ؟

ޤަތުލު ނުވަތަ މާރޑަރ މިބަހުގެ ތަޢުރީފަކީ: "މީހަކު މަރުވެދާފަދަ ކަމެއް ކުރުމެވެ. ނުވަތަ އިންސާނެއްގެ އެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ދިރިހުރުން ، ނުވަތަ ޙަޔާތް ، ނެތިގެން ދިޔުމެވެ."
ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ފަދަ ޢަމަލަކުން ވިއަސް އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ނެތިގެން ހިގަންޖެ ނަމަ އެއީ މާރޑަރ އެކެވެ. ނުވަތަ ޤަތުލެކެވެ. ކަނޑިއަކުން ނޫނަސް ބަޑިއަކުން ނޫނަސް އިންސާނުންގެ ފުރާނަ ނެތިދާނެފަދަ ޢަމަލުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. މީގެތެރޭގައި ވިހަކާންދިނުން، ވިހަ އިންޖެކްޝަން ޖެހުން، އުސްތަނަކުން ވައްޓާލުން ، އެއްޗަކުން ޖެހުން، ނޭވާ ހާސްކޮށްލުން ، އަދި ކާންނުދިނުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ވިއަސް އިންސާނެއްގެ ފުރާނައަށް ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފަށް ގަސްދުގައި ކަމެއް ކޮށްފިނަ އެބެލޭވޭނީ މާރޑަރއަކަށެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

2 comments:

  1. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ހުރި ބައިތަކުގެ ވޯރޑް ފައިލް ލިބިދހަަނެ ތޯ؟

    ReplyDelete
  2. އަޅުގަންޑުގެ އީމައިލް އަކީ zee786nath_ali@live.com

    ReplyDelete