Saturday, September 15, 2012

#

ނަސްޙުތަށް ސަލަފުއްޞާލިހުން ފަހުމްވިގޮތަށް ފަހުމްކުރުން

ސަލަފުއްޞާލިހުންނޭ ބުނެވެނީ ކޮންބަޔަކާއި ކަމާއިމެދުގައި ޢިލްމުވެރީންގެ މެދުގައި ހިލާފުތަކެއްވެއެވެ. 
މިމަޢުޞޫއަށް އައްޝަޙު މުހައްމަދު ސިނާން ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުން ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

No comments:

Post a Comment