Thursday, April 17, 2014

#

ޤުރުއާނާއި ސުންތުގައިވާ ސައިންޓްފިކް ހެކިތަށް- ކަނޑު

ކަނޑަކީ ދުނިޔެގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގެ ގާތްގަޑަކަށް 71 ޕަސެންޓެވެ. ކަނޑުގައި އެކުލެވިގެންވާ ފެނުގެ ގަތްގަޑަކަށް35 ޕަސެންޓަކީ ލޮނެވެ. މީގެ މިސާލަކީ 1 ކިލޯ ކަނޑުފެނުގައިގާތްގަޑަކަށް 34 ގްރާމް ލޮނުހުރެއެވެ. މި ލޮނުގެ މިންވަރު މަދުވިއަސް އަދި ގިނަވިއަސް ކަނޑުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު އަންނަކަން މިއަދުގެ ސައިންސުން ސާބިތުވެފައި ވެއެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން ލޮނުގެ މިންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމަކީ ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ނިޒާމެކެވެ. މިއަދުގެ ސައިންސް ގެ ހޯދުމުން އެގުނީ ކަޑުގައި ހުންނަ ފެން އިރުގެ ހޫނުން އާއްވަށް ބަދަލުވެ މައްޗަށް ސާފުފެން އެރުމުން ކަޑުގެ ލޮނުކަން ގަދަވާކަމެވެ. މިކަން އެއްވަރަކަށް ހިފެހެއްޓެނީ އިތުރުވާ ލޮނުތައް ކުދިކުދި ވެލިފުންތަކަށް ބަދަލުވެ ކަނޑުގެ އަޑިޔަށް ގޮސް ޖަމާވަނީއެވެ. އަދި މި ވެލީގެ ސަބަބުން ގަލާއި މުރަކަ އަދިވެސް މިބާވަތުގެ އެއްޗެތި އުފެދި ކަނޑުގައި ހުންނަ ލޮނުގެ މިންވަރާއި ފެނުގެ މިންވަރު އެއްވަރަކަށް ދެމެހެއްޓެމުން ދެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

No comments:

Post a Comment